KATKILI  BENTONİTLERİN  DEZAVANTAJLARI

YÜKSEK MALİYET
Yüksek sıcaklık ,tuz,bivalent katyonlar ve bakteri üremesi gibi durumlara sahip çetin sondaj koşullarında katkılı bentonit kullanılırsa aşağıdaki sebeplerden dolayı  maliyet büyük oranda artar.

 • Sondajın Kesintiye Uğraması : Polimerler çamur katkılarıyla veya formasyonla uyum sağlayamazlar. Ayrıca polimerler süreç içinde parçalanırlar. Bu parçalanma ve ve/veya uyumsuzluklar sonucu oluşan beklenmedik  olumsuzluklar ve tehlikeli tepkiler sondajın kesintiye uğramasına sebep olurlar.
 • İlave Kimyasal Kullanımı: Bahsedilen olumsuzluklara ve tehlikeli tepkilere anında müdahale edilmesi gerekir. Bu müdahale de ilave kimyasal kullanımı ve bazen de tüm çamurun tamamen değiştirilip işlemde en başa dönülmesi demektir
 • Kuyunun Kaybedilmesi : Bahsedilen pahalı müdahale çok iyi bir zamanlama ve ustalıkla yapılsa bile, bazı durumlarda  kuyu tamamen kaybedilebilir.

DÜŞÜK VERİM

 • Molekül ağırlığı yüksek polimerik katkılar, verimi artırabilirler ama az kullanılmalıdırlar çünkü polimer konsantrasyonunda  asla aşılmaması gereken optimum bir nokta vardır. Eğer bu optimum konsantrasyon  noktası aşılırsa verim çok fazla düşerek katkısız halinin de altına düşebilir. Ayrıca,bir çamur sisteminde katkılı bentonit içindeki polimer , başka benzer bir polimer ile birlikte kullanılırsa konsantrasyon aşılır ve verim yine önemli derecede düşer.

TOPAKLAŞMA

 • Topaklaşma, çamur sisteminde kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Doğal bentonit kullanımında  topaklaşma gibi bir sorun olmaz çünkü doğal bentonitin içindeki montmorillonit minerali kimyasal yapısı itibariyle topaklaşmaya maruz kalmaz. Buna karşılık bentonite katılan katkılar  (örneğin ağırlaştırıcı maddeler ) yüksek derecede topaklaştırıcı polimerlerdir.Bu yüzden katkılı bentonit kullanımda topaklaşma gerçekleşir.

AŞIRI VİZKOZİTE

 • Katkılı bentonitin çimentoya katılması, kabul edilmeyecek derecede viskozite artışlarına sebep olur.

KİMYASAL BOZULMA ( FERMANTASYON )

 • Nişasta veya zantam sakızı (xantham gum) gibi biyo-polimerlerin  bentonite katıldığı durumlarda ,ortam şartlarına bağlı olarak  polimerler bakteri etkisi altında fermantasyona uğrarlar.Sonuç olarak polimerler işlevlerini kaybeder  ve katkılı bentonit istenilen performansı kesinlikle gösteremez. Ayrıca ,fermantasyon sonucu ortaya çıkan yan ürünler de bentoniti kötü yönde etkileyebilir.
 • Özellikle uzun süreli stoklamalarda ortamın nem ve sıcaklığına  bağlı olarak çevreden  bentonite bakteri bulaşır. Bununla beraber bizzat bentonitin bünyesinde de bakteri bulunabilir  ancak bentonitin inorganik bir malzeme olması nedeniyle bu bakteriler bentonite doğrudan etki edemezler.
 • Fakat bu bakteriler sözkonusu katkıların varlığı nedeniyle gösterdikleri faaliyet sonucu  bentonitin özelliklerini bozabilirler.

HASTALIK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

 • Sondajın başlangıç kısımlarında, özellikle yüzey sularının bulunduğu seviyeler geçilirken kullanılan sondaj çamuru insan sağlığı ve çevre açısından çok önemlidir.Bu seviyelerde kullanılacak  çamurlar çevreye ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermemelidir.eğer bu seviyelerde kullanılan sondaj çamuru katkılı bentonitle hazırlanırsa katkılı bentonit içindeki kimyasallar kaçaklar ve filtrasyon  sonucu yüzey sularına karışarak kirlenmeye sebep olur.Yüzey sularının kimyasal ve/veya biyolojik olarak kirlenmesi de  çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdittir.

SIVA YAPAMAMA

 • Soda katkılı bentonitle yapılan sondaj kuyusu delme işleminde akifer’e (sulu zon ) rastlandığında, sirkülasyon çamurundaki soda erir, sirkülasyon sıvısındaki tuz oranı artar ve çamurun sıva yapma özelliği azalır.Tuzlu su zonlarnda yapılan sondajlarda soda  katkılı bentonit normal bir sıvama yapamaz.

DÜŞÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

 • Katkılı bentonit çimento ile karışınca aşırı jelleşme meydana gelir ve bu da bentonitin akışkanlığını ve taşıma özelliğini düşürür, bu yüzden katkılı bentonitin inşaat sektöründe kullanılması yasaktır.